Zvw Werknemers verzekeringen Zorgtoeslag

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Iedere Nederlander met inkomen in box 1 is een zorgpremie verschuldigd.  Is de DGA ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Deze bedraagt voor werknemers 6,65% (2017), 6,75% (2016), 6,95% (2015), 7,5% (2014) en voor dga’s, ondernemers, actieve werkzaamheidinkomsten, AOW en pensioenen 5,4% (2017), 5,5% (2016), 5,4% (2017), 4,85% (2015),  5,4% (2014). De premiegrens bedraagt €53.701 (2017), €52.763 (2016), €51.976 (2015), €51.414 (2014), €50.853 (2013). De premie wordt berekend over het ‘bijdrage-inkomen’. Het uitgangspunt is het box 1-inkomen. Niet tot de grondslag behoren inkomsten die voortvloeien uit de tbs-regeling. Betaalde lijfrentepremies en alimentatiebetalingen verlagen de grondslag niet. Dit terwijl over de daaruit te ontvangen inkomsten wel premie verschuldigd is. Naast de inkomensafhankelijke premie is iedereen een nominale premie verschuldigd van circa €1.200. Deze nominale premie geldt overigens niet voor personen jonger dan achttien jaar.

De (lage) premie Zvw is ook verschuldigd over alimentatie. Voor per 1 januari 2006 bestaande gevallen is er een overgangsregeling en geldt een nultarief, tenzij het bijdrage-inkomen hoger is dan de premiegrens.

Ook over afkoopsommen van eenmalige uitkeringen is premie Zvw verschuldigd. Omdat er, als er niet ook andere uitkeringen van die verzekeringsmaatschappij worden ontvangen, geen sprake is van een loontijdvak wordt er door de verzekeringsmaatschappij geen rekening gehouden met Zvw.

In geval van premieplichtig inkomen uit verschillende inkomensbronnen, kan het gebeuren dat er meer dan het maximum wordt ingehouden. De Belastingdienst restitueert de te veel ingehouden premie Zvw automatisch. Indien er op het ene inkomensbestanddeel het hoge tarief is ingehouden, terwijl op de andere het lage tarief is ingehouden, vindt de teruggaaf plaats op basis van het laagste tarief.

De dga
Het lage tarief voor dga’s geldt alleen als zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

De Zvw is sinds 2013 een werkgeversheffing. Indien de dga niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen dan hoeft de bv geen werkgeversheffing te betalen. De dga draagt deze premie evenals ondernemers zelf. Bij de dga (maar ook bijvoorbeeld bij de AOW’er) wordt dan de premie Zvw door de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden op het nettoloon en aan de fiscus afgedragen.

Het lage tarief geldt als de meewerkende echtgenoot niet onder de sociale verzekeringen valt.

Zorgtoeslag
De Zorgtoeslag is een onbelaste bijdrage van de overheid ter correctie van de hoge nominale premie voor de zorgverzekering. De Zorgtoeslag is inkomens- en vermogensafhankelijk en wordt uitbetaald door de Belastingdienst. De uiterste indieningsdatum van de Zorgtoeslag is september van het jaar volgend op het toeslagjaar. Als de voorlopige uitbetaling heeft plaatsgevonden op basis van een te lage schatting van het inkomen, zal het verschil moeten worden terugbetaald.

Vragen? Graag!

Met vriendelijke groet,

image

 

 

 

Ron Meijer RBc.

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."