Tozo helpt

Tozo

De geschatte leestijd voor dit artikel: 2 minuten

Wie komt in aanmerking voor de Tozo en wat zijn de voorwaarden?

Door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, derven veel zelfstandig ondernemers inkomsten. Om ook jou tijdens de coronacrisis te ondersteunen is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo)’getroffen. De Tozo is er voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders, al dan niet met personeel. Je kunt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als je inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Ook kan je een lening voor bedrijfskapitaal krijgen om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

 Waaruit bestaat de Tozo?

De Tozo bestaat uit een:

 1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (bijstand).
  Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 en voor een alleenstaande maximaal € 1.050 netto. De uitkering duurt 3 maanden.
 2. Lening voor bedrijfskapitaal.
  Je kunt een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoef je nog niet op de lening af te lossen.

Aanvraag

De aanvraag voor de Tozo moet zijn ingediend vóór 1 juni 2020. De algemene bijstand kan worden aangevraagd voor de duur van maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020. De bijstand kan worden toegekend met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente waar je woont. Uiterlijk binnen 4 weken wordt beslist of aan jou een voorschot wordt verleend.

 Welke informatie moet u meesturen?

Bij de aanvraag om algemene bijstand moet je het volgende verklaren en de volgende informatie verstrekken:

 1. dat jouw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
 2. dat je voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd, verwacht een inkomen te hebben dat lager is dan de bijstandsnorm; en
 3. voor de kalendermaanden waarover algemene bijstand wordt aangevraagd een opgave van het inkomen dat je hebt verworven of verwacht te gaan verwerven.

Bij de aanvraag om de lening voor bedrijfskapitaal moet je het volgende verklaren en de volgende informatie verstrekken:

 1. dat jouw bedrijf financieel is geraakt door de coronacrisis, voorzien van een toelichting;
 2. dat je als gevolg van de coronacrisis niet aan de financiële verplichtingen verbonden aan jouw bedrijf kunt voldoen, voorzien van een toelichting; en
 3. welke steun je eerder van de overheid hebt ontvangen.

Voorwaarden voor de Tozo

Je moet bedrijfsmatig actief zijn geweest. Dat volgt onder andere uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 en het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast moet je voldoen aan het zogenoemde urencriterium van 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week.

Ook als je directeur-grootaandeelhouder van een besloten vennootschap bent, kom je in aanmerking voor de Tozo, als je voldoet aan de wettelijke eisen. Naast het voldoen aan het urencriterium, moet je volledige zeggenschap hebben en financiële risico’s dragen. Je moet naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat de vennootschap nu geen salaris kan uitbetalen.

Welke voorwaarden gelden niet?

In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van je partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.

Samenloop

De Tozo kan worden toegekend naast de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Heb je als zelfstandige personeel? In dat geval kan je daarnaast een beroep doen op de NOW-regeling.

Meer weten

Wil je meer weten over de Tozo-regeling? Neem dan contact met op. Natuurlijk help ik je graag verder bij de aanvraag voor de Tozo.

Ron Meijer

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."