Burn-out door werkstress

Ondernemer, wordt bij u cash betaald? Pas op!

De geschatte leestijd voor dit artikel: 1 minuten

Ondernemers moeten zich houden aan de boekhoud- en bewaarplicht. Ze moeten volgens de wettekst ‘van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf … naar de eisen van dat bedrijf op zodanige wijze een administratie voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze bewaren dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken’. Dit betekent, dat ondernemers alle kasgegevens moeten bewaren! U moet die gegevens zodanig bewaren dat een goede en efficiënte controle door de Belastingdienst mogelijk is.

Als de inspecteur een informatiebeschikking heeft afgegeven en u niet aan de boekhoud- en bewaarplicht voldoet, dreigt een omkering van de bewijslast. De inspecteur hoeft niet meer aan te tonen dat zijn correctie juist is, u moet aantonen dat de correctie van de Belastingdienst niet juist is. En dat is lastig……. Zorg dus voor een gedegen kasadministratie, anders loopt u t.z.t. tegen de lamp en bent u, zoals u vast en zeker snapt, fiscaal behoorlijk in de problemen.

Een slimme adviseur kan de fiscale kiespijn misschien een beetje verzachten, maar daar blijft dan wel bij.

Zie ?.

https://www.nlfiscaal.nl/nlf/nlf2.nsf/od?readform&id=F0BEE8939EC737C3C1258425003193A4

 

 

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."