starten van een onderneming

Kiest u bij de start van een onderneming standaard voor een bv?

De geschatte leestijd voor dit artikel: 4 minuten

Waarom u bij de start van een onderneming niet direct voor een bv moet kiezen leg ik u graag uit.

Het is fiscaal jammer dat bij de start van een onderneming direct gekozen wordt voor een bv. Ik ben daarom van mening dat het bij de start van een onderneming niet direct voor een bv moet worden gekozen. Er zijn verschillende redenen waarom het in het algemeen niet verstandig is bij de start van een onderneming direct voor de bv te kiezen. Ik zal u 6 redenen geven waarom ik dat zo stel.

  1. willekeurige afschrijving startende ondernemers in de eerste vijf jaar;
  2. verhoging zelfstandigenaftrek met €2.123 (2011-2018) voor starters (de eerste drie jaren);
  3. zelfstandigenaftrek;
  4. carry-back aanloopverliezen (in IB-sfeer drie jaar, in VPB-sfeer één jaar);
  5. verliescompensatie;
  6. banken zijn eerder geneigd persoonlijke ondernemers te financieren dan bv’s.

Aanloopverliezen
De bv kan bij afwezigheid van een winstverleden aanloopverliezenniet verrekenen. Bij een persoonlijke onderneming kan de ondernemer de aanloopverliezen verrekenen met de belastbare inkomens van de drie voorafgaande jaren.
Daar komt nog bij dat de dga een zakelijk salaris zal moeten ontvangen, ondanks dat de bv in het begin wellicht nog onvoldoende verdient om dit salaris goed te maken. De inspecteur stelt, dat u dan fiscaal maar een andere jas moet aantrekken. Over het salaris is dan Loonbelasting & Inkomstenbelasting verschuldigd, terwijl het verlies van de bv pas in de toekomst kan worden verrekend (bij voldoende winst).

Start met een persoonlijke onderneming
Met het oog op het voorgaande is het doorgaans heel verstandig bij de start van een onderneming deze eerst enige tijd als persoonlijke onderneming te drijven en deze pas bij het behalen van voldoende winst om te zetten in een bv.

Pand inbrengen
Het kan voordelig zijn bij de start van de onderneming in de vorm van een onderneming die belast is voor de Inkomstenbelasting een pand in gemengd gebruik volledig tot het ondernemingsvermogen te rekenen en bij inbreng in de bv, met inachtneming van waardedruk, aan het ondernemingsvermogen te onttrekken.

Minder risico?
Sommige franchiseformules verplichten deelnemers in bv-vorm te participeren. Ook bij andere samenwerkingsvormen komt dat voor. Naar het schijnt eisen sommige overheidsinstanties van ZZP dat zij hun diensten in bv-vorm aanbieden. Waarschijnlijk denkt men zo minder risico te lopen van het ten onrechte niet inhouden van belasting en premies…. Bij een laag winstniveau is de bv echter zeer nadelig.

“Tip: In een dergelijk geval zou de ondernemer met de bv een contract kunnen sluiten op grond waarvan de onderneming voor risico en rekening van de dga persoonlijk wordt gedreven.”

Persoonlijke onderneming
De bv beloont men bijvoorbeeld met 1% van de omzet. Voor de dga is dan in fiscale zin sprake van een persoonlijke onderneming. Het is zeer aan te raden dit met de Belastingdienst af te stemmen. In de ogen van een scherpslijperige inspecteur is er in een dergelijk geval mogelijk geen sprake van ondernemerschap, omdat de ondernemer niet rechtstreeks gebonden is voor verbintenissen met betrekking tot de onderneming, art. 3.4 IB.

Wel ondernemer
Hierdoor zal wellicht niet aan het urencriterium zijn voldaan waardoor de zelfstandigenaftrek niet van toepassing zou zijn. Mijns inziens is er via het contract met de bv rechtstreekse verbondenheid. Op grond van dit contract is de aandeelhouder immers ook onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Daarom zou met de Belastingdienst moeten kunnen worden afgesproken dat met de persoonlijke onderneming, ondernemerschap met regulier ondernemerschap kan worden gelijkgesteld.

De beperking van het ondernemerschap is geschreven om de commandiet buiten het ondernemerschap te houden. Er zal trouwens sowieso sprake zijn van winst uit onderneming op grond van gerechtigdheid tot het vermogen van de onderneming, art. 3.3(1)(a) IB.

Maatschap of vof
Een en ander kan ook worden vormgegeven als een ondermaatschap of vof van de bv met de natuurlijk persoon, waarbij de bv haar onderneming inbrengt en de natuurlijk persoon kennis, arbeid en eventueel vermogen inbrengt. De bv zal dan wel een zakelijk aandeel in de winst moeten krijgen.

Jurisprudentie
Uit Hof Arnhem 22 september 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BJ9680 kan worden afgeleid dat een vrije beroepsbeoefenaar niet hoeft te voldoen aan het verbondenheidscriterium. In art. 3.5 IB wordt het zelfstandig uitgeoefend beroep als onderneming aangemerkt en de beoefenaar van dat beroep als ondernemer. Hierbij wordt niet de voorwaarde van verbondenheid gesteld. Het betrof een prostituee die maat was in een stille maatschap.  Een stichting regelde de praktische zaken van de maatschap. Belanghebbende kon worden aangemerkt als een beoefenaar van een zelfstandig beroep en de maatschap als een maatschap van zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Wilt u binnenkort starten met een onderneming, dan heb ik u, naar ik verwacht, aan het denken gezet. Wilt u een sparren en mij uw casus voorleggen? Of denkt u nu, Ron regel voor mij?

Ik ga binnenkort starten met een onderneming, Ron regel het voor mij

 

Ron Meijer RBc

Over de auteur

Ron Meijer

Twitter

Ron Meijer is boekhouder bij Adrome , proactieve belastingadviseur bij Blauwe Vrijdag, fotograaf bij ronmeijer.frl, auteur bij Wolters Kluwer, Stichting NLFiscaal, Taxence en lid van Register Belastingadviseurs. Ron’s motto is: “Alles is aftrekbaar, tenzij..."